MIFID

Verzekeringen zijn complexe producten waarbij onafhankelijk advies noodzakelijk is.

Sinds 30 april 2014 is de zogenaamde MIFID-wetgeving in de verzekeringssector van kracht.

Ons kantoor is in dat verband gehouden tot het naleven van de AssurMIFID-gedragsregels en deelt u in dit  verband mee :

 

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

________________________________________

1.1 Informatie over het begrip “verzekeringsbemiddeling”

—————————————————————————

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen , het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

1.2 Nummers van de takken en de titulatuur

———————————————————–

1. Ongevallen

2. Ziekte

3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

4. Casco rollend spoorwegmaterieel

5. Luchtvaartuigcasco

6. Casco zee- en binnenschepen

7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen

8. Brand en natuurevenementen

9. Andere schade aan goederen

10. BA motorrijtuigen

11. BA luchtvaartuigen

12. BA zee- en binnenschepen

13. Algemene BA

14. Krediet

15. Borgtocht

16. Diverse geldelijke verliezen

17. Rechtsbijstand

18. Hulpverlening

21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat-en geboorteverzekeringen

22. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen

23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen

26. Kapitalisatieverrichtingen

27. Beheer van collectieve pensioenfondsen

1.3 Polisvoorwaarden

——————————-

Via deze link vindt u de belangrijkste algemene verzekeringsvoorwaarden van de meeste verzekeringsmaatschappijen.

 

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

___________________________________________________

De AssurMIFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten.

In de afzonderlijke paragraaf “Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor” op deze webpagina kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1 Wetgevend kader

—————————-

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMIFID-gedragsregels” van kracht.  Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector,en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.  Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MIFID-grondwet.

Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2.2 Welke belangenconflicten?

——————————————

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

 

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling.  Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

 

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.  Het gaat om :

 

*  Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

*  Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

*  Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

*  Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

*  Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van        verzekeringsbemiddeling;

*  Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

*  Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

 

2.3 Welke maatregelen neemt ons kantoor ?

————————————————————

Ons kantoor neemt gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

 

Het gaat onder meer om :

* Een interne instructienota;

* Een aangepast verloningsbeleid;

* Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

* Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

* Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

* Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

2.4 Wat is de procedure ?

———————————-

 

 

 

 

 

 

2.5 Specifieke transparantie

————————————–

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u door ons kantoor geïnformeerd worden over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.  U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.

 

3. VERGOEDING

————————

Voor de diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt ons kantoor in beginsel een vergoeding van de verzekering, die deel uitmaakt van de premie die u aks klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming,of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.  Voor meer informatie : contacteer ons kantoor.

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en de diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.